Πολιτική Ποιότητας

Η KLINIKUM PLUS θεωρεί στρατηγικής σημασίας την ποιότητα στην Εμπορία Ιατροτεχνολογικών και Καλλυντικών Προϊόντων. Μόνο με βάση αυτή, μπορεί να εξασφαλιστεί η προσέλκυση νέων πελατών και η πρωτοπορία μας απέναντι στον ανταγωνισμό.

Η KLINIKUM PLUS δεσμεύεται στα εξής:

 • Να παρέχει προϊόντα που συμμορφώνονται πλήρως με υψηλού επιπέδου εθνικά και διεθνή πρότυπα ποιότητας και τη σχετική εφαρμοζόμενη νομοθεσία.
 • Να αναλύει, κατανοεί και ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών της.
 • Να διατηρεί υψηλό βαθμό ικανοποίησης και επάρκειας για το προσωπικό της.
 • Να εξασφαλίζει την ασφάλεια και υγιεινή του προσωπικού κατά την εργασία λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα.
 • Να εξασφαλίζει την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή ώστε να μπορεί να βελτιστοποιεί τις καθημερινές εργασίες, με τέτοιο τρόπο που να συντελούν στην βελτίωση του επιπέδου της λειτουργίας.
 • Να πλαισιώνεται με τους απαραίτητους υψηλού επιπέδου συνεργάτες οι οποίοι θα υποστηρίζουν την προσπάθειά της.
 • Να διαχειρίζεται με συστηματικό και αποτελεσματικό τρόπο κάθε απόκλιση που εμφανίζεται.

Για τη διασφάλιση των παραπάνω στόχων, η KLINIKUM PLUS έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, που είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με το πρότυπο:

 • ISO 9001:2015 Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας – Απαιτήσεις.

Επίσης, για την κάλυψη των όλων των εφαρμοστέων απαιτήσεων που συνεπάγεται η δραστηριότητα της Εταιρίας με την Εμπορία Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας έχουν ενσωματωθεί οι απαιτήσεις:

 • της ΔΥ8δ/ΓΠοικ/1348 «Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων»,
 • του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 «για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα»
 • του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/746 «για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα»
 • του Κανονισμού (ΕΕ) 1223/2009 «για τα καλλυντικά προϊόντα»

Η KLINIKUM PLUS δεσμεύεται να εφαρμόζει αποτελεσματικά και να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης για την ποιότητα.

Δημήτρης Καϊκονίδης
Διευθύνων Σύμβουλος
KLINIKUM PLUS Μ.Ι.Κ.Ε.
Γ.Ε.ΜΗ. 144164306000